Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Historien

Centrets historie

 

Centret blev oprettet i 1932 af professor Peter Skautrup (1896-1982), docent og senere professor i nordiske sprog ved Aarhus Universitet, forfatter af Det danske Sprogs Historie I-IV. Navnet var dengang Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning; det var fra starten et privatforetagende, støttet af fondsbevillinger, men blev med styrelsesloven 1973 universitetsinstitut. Fra 1. februar 2004 er instituttet indgået som center under Nordisk Institut.

Hovedopgaven var fra starten at indsamle materiale til og redigere en jysk ordbog til afløsning af det imponerende, men langtfra dækkende énmandsværk af H.F. Feilberg: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål (1886-1914). Desuden skulle instituttet udgive et tidsskrift med særligt henblik på jysk sprog og kultur.

Tidsskriftet Sprog og Kultur udkom med første bind i 1932, og det fortsatte til bind 28, udgivet i 1978. I 1981 blev det afløst af et mere populært anlagt tidsskrift Ord & Sag med løbende beretning om ordbogsvirksomheden og artikler i tilslutning til redaktionsarbejdet med Jysk Ordbog.

Indsamlingen af materiale til Jysk Ordbog kom først gradvis i gang i løbet af 1930'- og 1940'erne. I starten skyldtes tilvæksten mest ordsamlinger indsendt fra lokale optegnere, men fra 1950'erne tillod instituttets økonomi en mere aktiv og intensiv indsamling: ved udskrift af dialektstof fra lokalhistoriske værker og dialektlitteratur, ved kopiering af jysk dialektmateriale i alle vigtige arkiver, ved optegnelser og siden båndoptagelser i marken – og ikke mindst: via besvarelsen af spørgelister, gennem årene udsendt til ca. 4.000 ældre dialekttalende.

Resultatet af dette indsamlingsarbejde er et ordbogskartotek med ca. 3 mio. sedler, en spørgelistesamling med oplysninger, der skønsmæssigt svarer til 2/3 af ordbogskartotekets, og en båndsamling (nu overført på cd) omfattende ca. 1050 timer dialektoptagelser fra alle egne af Jylland.

I midten af 1980'erne var indsamlingen stort set tilendebragt, og efter vanskelige overvejelser om Jysk Ordbogs omfang, målgruppe og heraf følgende redaktionsregler blev redaktionen påbegyndt i slutningen af 1980'erne. Lidt over halvdelen af Jysk Ordbog er p.t. færdigredigeret og publiceret på internetadressen www.jyskordbog.dk.

Fra 1990'erne har centret også engageret sig i andre service- og formidlingsopgaver. Vi har fx bidraget med dialektmateriale til projekter, der sætter fokus på den danske kulturarv (herunder Dansk Lydhistorie og Dansk Sproghistorie), og vi fungerer de facto som jysk sprogbrevkasse. Har De spørgsmål til brevkassen, så klik her.