Aarhus Universitets segl

Finansiering

Ved stiftelsen af Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning i 1932 forelå der ingen bevillinger til instituttets drift, men fra 1933 bevilgede Carlsbergfondet et årligt tilskud på 800 kr. Beløbet skulle dække medhjælp, almindelige kontorudgifter samt udgifter til rejser. Bevillingerne fra fondet ophørte i 1952.

Fra 1953 blev ordbogsarbejdet støttet af Statens almindelige Videnskabsfond (fra 1968 Statens Humanistiske Forskningsråd) med ca. 30.000 kr. om året. Fra 1958 indgik Aarhus Universitets Forskningsfond i finansieringen, så at de to fonde frem til 1973 hver bidrog med halvdelen af de årlige bevillinger (der i 1973 tilsammen udgjorde 270.000 kr.) Disse bevillinger gjorde det muligt at ansætte uddannede filologer, der på timelønsbasis foretog omfattende optegnelser i områder, der var mangelfuldt dækket ind. Timelønnede studentermedhjælpere sørgede for udskrift på kartotekssedler af dette og andet materiale.

I 1969 blev der desuden på finansloven bevilget en stilling som amanuensis ved instituttet.

I 1974 tilkendegav Statens Humanistiske Forskningsråd, at man ikke fortsat kunne støtte arbejdet i samme omfang som tidligere, og i 1980 ophørte støtten. Forinden havde Kulturministeriet i 1977 på rådets foranledning nedsat et ordbogsudvalg, der skulle "fremkomme med forslag til løsning af en række problemer" omkring flere igangværende ordbogsprojekter. Udvalget afgav først i 1982 en betænkning, der ikke førte til løsning af problemer for nogen af de berørte ordbøger.

Med udsigten til manglende bevillinger havde Jysk Ordbog i løbet af 1978 opnået tilsagn fra de jyske amtskommuner om støtte, der løb over 6 år og i alt omfattede 1.375.000 kr. Bevillingen gjorde det muligt at fastholde en heltids- og en deltidsbeskæftiget videnskabelig medarbejder.

Takket være en meget venligsindet presse og bred politisk opbakning blev der endelig i 1987 over finansloven bevilget 2 redaktørstillinger. Centrets faste medarbejdere udgør i dag 3 stillinger for videnskabelige medarbejdere og en sekretærstilling. Centret er dog stadig stærkt afhængig af fondsbevillinger og andre eksterne midler.